FANDOM


Credits

 • Hiroyuki Ichiyanagi
 • Ryosuke Waki
 • Satoshi Kawase
 • Kouji Inokuchi
 • Takeshi Inoue
 • Nobuyasu Mabuchi
 • Tadahiro Katsuta
 • Takahiro Nozawa
 • Toshiyuki Ishii
 • Sanshiro Hidaka
 • Hiroki Odagaki
 • Yoichi Murakoshi
 • Takahiro Fukuda
 • Yasuhiro Shimono
 • Masaki Iwabuchi
 • Tsuyoshi Okui
 • Tadashi Katayangi
 • Satoshi Suzuki
 • Naoto Maeda
 • Kosuke Itomi
 • Hiroki Nagaoka
 • Chigusa Hosoda
 • Eiji Senke
 • Yasuhiro Kawai
 • Ayako Noguchi
 • Hiroki Nagaoka
 • Keiko Harada
 • Kiyoshi Inoue
 • Tetsukazu Nakanishi
 • Keiki Kobayashi
 • Akiko Matsunaga
 • Kaori Namikoshi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.