Fandom

Wikia Gaming

BlazBlue: Calamity Trigger/Credits

< BlazBlue: Calamity Trigger

26,767pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

Voice actors

 • Tomokazu Sugita - Ragna the Bloodedge
 • Tetsuya Kakihara - Jin Kisaragi
 • Kanako Kondou - Noel Vermillion
 • Kenji Nomura - Iron Tagar
 • Kana Ueda - Rachel Alucard
 • Chiwa Saito - Taokaka
 • Chiaki Takahashi - Litchi Faye Ling
 • Takashi Hikida - Arakune
 • Tsuyoshi Koyama - Bang Shishigami
 • Miyuki Sawashiro - Carl Clover
 • Masaru Suzuki - Nago
 • Sena Tsubaki - Gii
 • Kazue Fujita - Assistant girl
 • Shigeru Sakano - Bang's follower
 • Cecelia Famador - Narration
 • ??? - Haku-Men
 • ??? - V13
Facts about "BlazBlue: Calamity Trigger/Credits"RDF feed
DisplayNameBlazBlue: Calamity Trigger/Credits +
NameBlazBlue: Calamity Trigger +
NamePageBlazBlue: Calamity Trigger/Credits +
NamesBlazBlue: Calamity Trigger/Credits +
PageNameBlazBlue: Calamity Trigger/Credits +
PageTypeNavigation +

Also on Fandom

Random Wiki