Fandom

Wikia Gaming

Feel the Magic: XY/XX/Credits

< Feel the Magic: XY/XX

26,770pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

Chief Producer: Yuji Naka

Producer: Yojiro Ogawa

Director: Takumi Yoshinaga

Game Designer: Emiko Sunaga, Takako Nagase

Chief Artist: Nanako Yarimizu

Senior Artist: Yoshitaka Miura

Character Animator: Motomu Hayashi

Interface Design: Taro Hino

Artist: Rieko Muramatsu, Naruki Sugeno, Kenya Suzuki, Kunio Kamikura

Programmer: Nobuo Nakagawa, Keiichi Noda, Takuma Komatsu, Daigo Matsuura

Sound Director: Naofumi Hataya

Sound Creator: Mariko Nanba

Story: Chizuru Asyura

Also on Fandom

Random Wiki