Fandom

Wikia Gaming

Final Fantasy/Credits

< Final Fantasy

26,771pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

Original Famicom version

PlayStation remake

 • Executive Producer — Yoichi Wada
 • Producer — Yusuke Hirata
 • Production Manager — Kiyomi Tanikawa
 • Directors — Hideshi Kyonen, Katsuyoshi Kawahara and Kazuhiko Yoshioka
 • Movie Director — Koji Wakasono
 • Movie Designers — Mitsuhira Yamado, Satoshi Sumida, Masata Motoki, Yutaka Maekawa, Wataru Ikeda, Shin Azuma and Rumiko Sawada
 • Movie Programmer — Naoto Uenaka
 • Original Music — Nobuo Uematsu
 • Graphics — Yoshisuke Nakahara, Mieko Hoshino, Tomohiko Tanabe, Hideki Omori and Eiji Yamashita
 • Testing — Reiko Kondo
 • Localization Manager — Akira Kashiwagi
 • Localization Directors — Tomoko Sekii and Kazuyoshi Tashiro
 • Localization Programmer — Yoshinori Uenishi
 • Localization Specialist — Amanda J. Katsurada
 • Localization Assistant — Satoko Kondo

Also on Fandom

Random Wiki