Fandom

Wikia Gaming

Super Mario 64 DS/Credits

< Super Mario 64 DS

26,772pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

Producer and Supervising Director: Shigeru Miyamoto

Director: Shinichi Ikematsu

Programming Director: Toshihiko Nakago

Product Management: Yoshikazu Yamashita

Map & Level Design: Jun Takamura, Shinko Takeshita, Michico Iwasawa

Main System Programming: Toshio Iawaki

Character and Enemy Design: Kenji Shinmoto, Michiho Hayashi

Sound Programming: Toru Asakawa, Mitshiro Hikino Toru Asakawa, Atsushi Masaki, Sanae Susaki

Music: Kenta Nagata

Voice: Charles Martinet, Kazumi Totaka, Leslie Swan

Progress Management: Keizo Katoh

Technical Support: Hironobu Kakui, Shingo Okamoto

Programming Support: Masato Kimura, Yasuhiro Kaw, Kenji Yamamoto, Satoru Osako Keizo Ohta, Tetsayu Nakata, Hiroyuki Okano, Shinji Nokane

Executive Producer: Satoru Iwata

Also on Fandom

Random Wiki